Míra (ne)zaměstnanosti

(ODS, XLS, PDF)

(Zdroj: ČSÚ)
Znovu to samé, ale bez "Celkem":
Dlouhodobější vývoj vzdělanosti:
(jednotlivá procenta nedávají dohromady 100%, takže je přidán sloupec "zbytek"...)

Ačkoli krize prý v okolních státech postupně končí, v Čechách se prý nezaměstnanost na konci roku 2012 opět zvýšila na hodnotu podobnou v roce 2010...
To, že je nejvíce nezaměstnaných v kategorii "Střední odborné vzdělání s výučním listem" je dáno také tím, že v této kategorii je nejvíce občanů, viz:


(Zdroj: ČSÚ,
tabulka OB027_OK.1)

(Zdroj: ČSÚ,
tabulky PRA1010CU
PRA6010PC_OK
PRA0090PU_KR )
 
(Zdroj: ČSÚ,
tabulka PRA0100PU_OK)
"Obecná míra nezaměstnanosti" dává za stejná období nižší čísla než "Míra registrované nezaměstnanosti"...
Ačkoli ženy mají vyšší procento nezaměstnanosti, alespoň od roku 2009 mají nižší počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání než muži. Vyšší procento nezaměstnanosti je částečně dáno nižší mírou ekonomické aktivity...

Citace:
Obecná míra nezaměstnanosti:
Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle mezinárodních definic a doporučení. Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).

Počet nezaměstnaných:
Jedná se o počet osob, které byly v referenčním týdnu (resp. k rozhodnému okamžiku sčítání) nezaměstnané. Za nezaměstnané se podle mezinárodně srovnatelné metodiky považují všechny osoby patnáctileté a starší, s místem pobytu ve sledovaném území, které v průběhu referenčního týdne souběžně splňovaly tyto podmínky ILO:
- byly bez práce, tj. nebyly ani v placeném zaměstnání ani nebyly sebezaměstnané,
- byly připraveny k nástupu do práce, tj. během referenčního období byly k disposici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání,
- v průběhu posledních 4 týdnů hledaly aktivně práci (prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, přímo v podnicích, využíváním inzerce, podnikáním kroků pro založení vlastní firmy, podáním žádosti o pracovní povolení a licence nebo jiným způsobem).
Mezi nezaměstnané patří i osoby, které nehledají práci, protože ji již našly, ale nástup je stanoven na pozdější dobu.
Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO). Z toho důvodu se ukazatel liší od počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání, který měsíčně zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě evidence Úřadů práce.
Ukazatel je odhadem získaným z výběrového šetření pracovních sil, nebo údajem zjištěným při sčítání lidu, domů a bytů.

Míra registrované nezaměstnanosti:
Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných registrovaných úřady práce na disponibilní pracovní síle (v procentech), kde čitatel a jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle následujících algoritmů:
Čitatel : počet tzv. dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vč. občanů ČR a občanů EU (EHP), jsou to evidovaní nezaměstnaní ke konci období, kteří mohou ihned nastoupit do zaměstnání.
Jmenovatel : pro větší územní jednotky (okresy, kraje, oblasti, atd.) je tvořen tzv. pracovní silou, tj. počtem zaměstnaných z VŠPS + počtem zaměstnaných občanů EU (EHP) + počtem pracujících cizinců ze třetích zemí s platným povolením k zaměstnání či živnostenským oprávněním + počtem dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání (vše klouzavý roční průměr). Pro menší územní jednotky (obce, správní obvody obcí s rozšířenou působností, atd.) je tvořen počtem ekonomicky aktivních osob odvozeným z výsledků posledního SLDB, tj. jsou zahrnuty všechny zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatně činní, pracující studenti a učni, ženy na mateřské dovolené v trvání 28 nebo 37 týdnů, osoby v základní, náhradní nebo civilní vojenské službě, ve vazbě a výkonu trestu a osoby nezaměstnané (podle okamžitého stavu k rozhodnému okamžiku sčítání, bez ohledu na formu vztahu k zaměstnavateli).

Počet ekonomicky neaktivních:
Ekonomicky neaktivní jsou všechny osoby populace (tj. všechny věkové skupiny), obvykle bydlící na sledovaném území, které nepatří do kategorie "pracovních sil", tj. nejsou ani zaměstnané, ani nezaměstnané, ani nepatří do skupiny osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou (v případě sčítání lidu, domů a bytů).
Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).
Ukazatel je odhadem získaným z výběrového šetření pracovních sil nebo výstupem ze zpracování sčítání lidu, domů a bytů.

Počet zaměstnaných:
Jedná se o počet osob, které měly zaměstnání. Za zaměstnané se považují všechny osoby patnáctileté a starší, které v průběhu týdne pracovaly alespoň 1 hodinu za mzdu, plat nebo jinou odměnu, nebo sice nebyly v práci, ale měly formální vztah k zaměstnání; hlavním kriteriem pro zařazení mezi zaměstnané je tedy vyvíjení jakékoliv odměňované pracovní aktivity. Není proto rozhodující, zda pracovní aktivita těchto osob měla trvalý, dočasný, sezónní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání, nebo zda současně studovaly, pobíraly nějaký důchod apod.
Podle mezinárodní metodiky jsou mezi zaměstnané (kromě bezpochybných případů) zahrnovány:
- osoby pracující ve vlastní či rodinné firmě,
- profesionální i neprofesionální příslušníci armády,
- osoby na mateřské dovolené.
Podle mezinárodní metodiky nejsou mezi zaměstnané zahrnovány:
- osoby na další rodičovské dovolené - jsou klasifikovány jako osoby ekonomicky neaktivní.
Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).
Poznámky :
1) Ukazatel bývá uváděn i ve slovním spojení "počet zaměstnaných v národním hospodářství", "počet osob s jedinným nebo hlavním zaměstnáním".
2) Specielně sledovanou podmnožinou ukazatele je "počet zaměstnaných v civilním sektoru", která představuje "počet zaměstnaných v národním hospodářství" po odečtu hlavní třídy 0 klasifikace KZAM (příslušníci armády).
Zdroj VŠPS: odhad získaný z výběrového šetření pracovních sil
   Referenční období: referenční týden, odhad je průměrem za sledované období
   Pokrytí: osoby v domácnostech s místem pobytu ve sledovaném území
Zdroj SLDB: údaj zjištěný při sčítání lidu, domů a bytů
   Referenční období: rozhodný okamžik sčítání
   Pokrytí: osoby

Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání:
Uchazečem o zaměstnání může být osoba, která splňuje podmínky způsobilosti vystupovat v pracovně právních vztazích (§ 11 zákoníku práce) a která má trvalý pobyt na území České republiky (v případě cizinců ve smyslu tzv. pobytového zákona č. 326/99 z 30.11.1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů).
 
Dosažitelní uchazeči:
Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

(Zdroj: ČSÚ,
tabulky PRA1010CU,
ORG5012PU_OK )
Z ekonomicky neaktivních je cca 1/4 studenti, cca 3/4 důchodci (starobní a invalidní dohromady)...
Zbytek do 10.5M obyvatel (tedy cca 1.5M) tvoří zřejmě děti do 15 let...?

Ze zaměstnaných je nyní již 37.7% podnikajících podle živnostenského zákona (alespoň myslím, protože podnikající, uvedení v jiné VDB tabulce v ČSÚ, se zde do žádného jiného sloupečku než do zaměstnaných nevejdou...) (resp. 17.7% z obyvatel celkově). Z toho by vyplývalo, že skutečně zaměstnaných je pouze 29.3% obyvatel (rok 2010), kdežto fyzičtí podnikatelé, důchodci, studenti a děti daně prakticky neplatí... Spletl jsem to někde?
(Podnikající fyzická osoba platí tzv. rovné 6% daně (60% jsou paušální náklady, ohromně to šetří byrokracii...), 12% důchodové pojištění, minimální zdravotní. Zaměstnanec má nyní již jen 40% nad hrubou mzdou náklady práce (zřejmě důchodové a zdravotní dohromady? tzv. super-hrubá mzda), ještě v roce 2000 to bylo skoro 50%. K tomu 15% daně pod hrubou mzdou. Dohromady to dělá cca 3/4 bilionu (toho evropského 1E12) za 6 let ztráty na daních, nebo alespoň tak si vysvětluji nárůst státního dluhu, který vyrobily populistické pravicové vlády pod vedením ministra financí V.K. Takto si koupili pravicové voliče, viz porovnání poměru podnikajících osob v populaci a preferenci pravice ve volbách - jasná souvislost...)
Ovšem podle podrobnější statistiky příjmů domácností (nebo), samostatně výdělečně činní platí nadprůměrné daně z příjmů, ovšem silně podprůměrné zdravotní a sociální pojištění, v součtu těchto 2 jsou (24.6) lehce nad průměrem (23.2). Ovšem zaměstnanci jsou v součtu (31.6) dost nad tímto průměrem (rok 2009, čísla jsou v kKč/osobu za rok)...
 
Zde jsou (narozdíl od předchozího grafu) podnikající fyzické osoby sečteny: podnikající podle živnostenského zákona, zemědělští podnikatelé a osoby podnikající podle jiných zákonů.
 
Počty nezaměstnaných a neumístěných uchazečů o zaměstnání si neodpovídají... Zde je zobrazen i rozdíl.
Nedosažitelní uchazeči jsou vypočteni rozdílem celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání celkem a dosažitelných. (Nedosažitelní jsou ve vazbě, v trestu, na mateřské, v rekvalifikaci apod.).

 

Nezaměstnaní podle věkových skupin

(Zdroj: ČSÚ tabulka PRA0090PU_KR)
(Kromě dvou šedých sérií se jedná o počty v daném desetiletí věku. Šedé série jsou části z té žluté serie...)
 
(Zdroj: ČSÚ tabulka PRA5032PU_OK)
Počty nezaměstnaných a neumístěných uchazečů o zaměstnání v jednotlivých věkových skupinách si dost neodpovídají...
 
(Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání,
poněkud nestandardně jako procento z celkového počtu obyvatel okresu...)

 

Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin a pohlaví

(Zdroj: ČSÚ,
tabulka PRA0060PU_KR)
Ženy mají ve všech věkových skupinách nižší míru ekonomické aktivity než muži (zaměstnaných a nezaměstnaných dohromady, zbytek do 100% tvoří ekonomicky neaktivní...)
Citace:
Míra ekonomické aktivity:
Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech osob populace starších 15-ti let. Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).

Počet ekonomicky neaktivních:
Ekonomicky neaktivní jsou všechny osoby populace (tj. všechny věkové skupiny), obvykle bydlící na sledovaném území, které nepatří do kategorie "pracovních sil", tj. nejsou ani zaměstnané, ani nezaměstnané, ani nepatří do skupiny osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou (v případě sčítání lidu, domů a bytů).
Ukazatel je konstruován podle metodiky Eurostatu vypracované na základě doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).
Ukazatel je odhadem získaným z výběrového šetření pracovních sil nebo výstupem ze zpracování sčítání lidu, domů a bytů.


Zdroj dat: ČSÚ VDB tabulky PRA5022PU_OK, PRA0090PU_KR, PRA1010CU, PRA6010PC_OK, PRA0060PU_KR, PRA0100PU_OK, PRA5032PU_OK, ORG5012PU_OK ...
Zpracování P.A.Semi.
(Zpět na index Regionální statistiky) [ SVG verze ] [ PNG verze ]